Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

65. ASTANA EXPO-2017 _(1)
АСТАНА ЭКСПО-2017
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 ASTANA EXPO-2017 АСТАНА ЭКСПО-2017   Тыңдау
2 Welcome to Kazakhstan! Қазақстанға қош келдіңіз! [Kazakstanga] [kosh] [keldiniz]! Тыңдау
3 Welcome to Astana! - Астанаға қош келдіңіз! - [Astanaga] [kosh] [keldiniz]! Тыңдау
4 Welcome to EXPO-2017 exhibition! - ЭКСПО-2017 көрмесіне қош келдіңіз! - [EKSPO] - [eki] [myn] [on] [zheti] [kormesine] [kosh] [keldiniz]!
Тыңдау
5 We are welcome! Қош келдік! [Kosh] [keldik] Тыңдау
6 What is Kazakhstan like? Қазақстан қандай ел? [Kazakstan] [kandai] [el]? Тыңдау
7 Kazakhstan is a very hospitable country! Қазақстан – өте қонақжай ел. [Kazakstan] – [ote] [konakzhai] [el] Тыңдау
8 What is the city of Astana like? Астана қандай қала? [Astana] [kandai] [kala]? Тыңдау
9 Astana is the capital of Kazakhstan. Астана – Қазақстанның елордасы. [Astana] – [Kazakstannyn] [elordasy] Тыңдау
10 Astana is the city of future. Астана – болашақтың қаласы. [Astana] – [bolashaktyn] [kalasy] Тыңдау
11 What languages do you speak? Сіз қай тілде сөйлейсіз? [Siz] [kai] [tilde] [soileisiz] Тыңдау
12 Do you speak ... ?  Сіз ... білесіз бе?  [Siz] … [bilesiz] [be]? Тыңдау
13 - Kazakh  - қазақша - [kazaksha] Тыңдау
14 - Russian - орысша - [orissha]   Тыңдау
15 - English - ағылшынша - [agilshynsha] Тыңдау
16 - German - немісше - [nemisshe]  Тыңдау
17 - French - французша - [francuzsha] Тыңдау
18 - Spanish - испанша - [ispansha]  Тыңдау
19 - Italian  - итальянша - [ital’yansha]  Тыңдау
20 - Chinese - қытайша - [kytaisha] Тыңдау
21 I don’t speak English. Мен ағылшынша сөйлемеймін. [Men] [agylshynsha] [soilemeimin] Тыңдау
22 Yes, I do. Иә. [Ia] Тыңдау
23 Just a little Аздап.  [Azdap]. Тыңдау
24 A little. Кішкене.  [Kishkene]. Тыңдау
25 Where are you from?/ Where do you come from?/ What country are you from? Сіз қай елден боласыз? [Siz] [kai] [elden] [bolasiz]? Тыңдау
26 I am from Germany. Мен Германиядан келдім. [Men] [Germaniyadan] [keldim] Тыңдау
27 -…China… -...Қытайдан... - […Kytaidan…] Тыңдау
28 -…Italy… -...Италиядан... - […Italiyadan…] Тыңдау
29 -…the USA… -...АҚШ-тан... - […Amerika Kurama Stattarynan…] Тыңдау
30 -…Great Britain… -...Ұлыбританиядан... - […Ulybritaniyadan…] Тыңдау
31 -…France… -...Франциядан... - […Franciyadan…] Тыңдау
32 -…Spain… -...Испаниядан... - […Ispaniyadan…] Тыңдау
33 -…Denmark… -...Даниядан... - […Daniyadan…] Тыңдау
34 -…Austria… -...Австриядан... - […Avstriyadan…] Тыңдау
35 -…Turkey… -...Түркиядан... - […Turkiyadan…] Тыңдау
36 -…the Netherlands… -...Нидерландыдан... - […Niderlandydan…] Тыңдау
37 -…Finland… -...Финляндиядан... - […Finlyandiyadan…] Тыңдау
38 -…Portugal… -...Португалиядан... - […Partugaliyadan…] Тыңдау
39 -…South Korea… -...Оңтүстік Кореядан... - […Ontustik] [Koreyadan…] Тыңдау
40 -…Japan… -...Жапониядан... - […Zhaponiyadan…] Тыңдау
41 -…Saudi Arabia… -...Сауд Арабиясынан... - […Saud Arabiyasynan…] Тыңдау
42 -…the United Arab Emirates… -...Біріккен Араб Әмірлігінен... - […Birikken Arab Amirliginen…] Тыңдау
43 -…India… -...Үндістаннан... - […Undistannan…] Тыңдау
44 -…Australia… -...Австралиядан... - […Avstraliyadan…] Тыңдау
45 -… Azerbaijan -...Әзірбайжаннан... - […Azirbaizhannan…] Тыңдау
46 -…Poland… -...Польшадан... - […Pol’shadan…] Тыңдау
47 I am a citizen of Kazakhstan. Мен қазақстандықпын. [Men] [kazakstandykpyn] Тыңдау
48 I am American. Мен америкалықпын. [Men] [amerikalykpyn] Тыңдау
49 -…English -...ағылшынмын - […agylshynmyn] Тыңдау
50 -…French -...французбын - […francuzbyn] Тыңдау
51 -…German -...неміспін - […nemispin] Тыңдау
52 -…Italian -...итальяндықпын - […ital’yandykpyn] Тыңдау
53 -…Spanish -...испандықпын - […ispandykpyn] Тыңдау
54 -…Finnish -...финмін - […finmin] Тыңдау
55 -…Dane -...датпын - […datpyn] Тыңдау
56 -…Chinese -...қытаймын - […kytaimyn] Тыңдау
57 -…Arab -...арабпын - […arabpyn] Тыңдау
58 -…Japanese -...жапонмын - […zhaponmyn] Тыңдау
59 -…Korean -...кәріспін - […karispin] Тыңдау
60 -…Austrian -...австриялықпын - […avstriyalykpyn] Тыңдау
61 -…Polish -...полякпын - […polyakpyn] Тыңдау
62 What is your citizenship? Сіз қай елдің азаматысыз?  [Siz] [kai] [eldin] [azamatysyz]? Тыңдау
63 I am a citizen of the USA. Мен АҚШ елінің азаматымын. [Men] [Amerika] [Kurama] [Shtattary] [elinin] [azamatymyn]. Тыңдау
64 -…Great Britain… -...Ұлыбритания елінің... - … [Ulybritaniya] [elinin] … Тыңдау
65 -…France… -...Франция елінің... - … [Franciya] [elinin] ... Тыңдау
66 -…China… -...Қытай елінің... - … [Kytai] [elinin] ... Тыңдау
67 -…Italy… -...Италия елінің... - … [Italiya] [elinin] ... Тыңдау
68 -…Spain… -...Испания елінің... - … [Ispaniya] [elinin] ... Тыңдау
69 -…Portugal… -...Португалия елінің... - … [Portugaliya] [elinin] ... Тыңдау
70 -…Denmark… -...Дания елінің... - … [Daniya] [elinin] ... Тыңдау
71 -…the Netherlands… -...Нидерланды елінің... - … [Niderlandy] [elinin] ... Тыңдау
72 -…Austria… -...Австрия елінің... - … [Avstriya] [elinin] ... Тыңдау
73 -…Japan… -...Жапония елінің... - … [Zhaponiya] [elinin] ... Тыңдау
74 -…South Korea -...Оңтүстік Корея елінің... - … [Ontustik] [Koreya] [elinin] … Тыңдау
75 -…Saudi Arabia… -...Сауд Арабиясы елінің... - … [Saud] [Arabiyasy] [elinin] … Тыңдау
76 -…Kenya… -...Кения елінің... - … [Keniya] [elinin] … Тыңдау
77 -…Turkey… -...Түркия елінің... - … [Turkiya] [elinin] … Тыңдау
78 -…Poland… -...Польша елінің... - … [Pol’sha] [elinin] … Тыңдау
79 I am a citizen of Kazakhstan. Мен Қазақстан елінің азаматымын! [Men] [Kazakstan] [elinin] [azamatymyn]. Тыңдау
80 Have you settled in the hotel? Сіз қонақүйге орналастыңыз ба? [Siz] [konakuige] [ornalastynyz] [ba]? Тыңдау
81 -Yes, I have. - Иә, орналастым. - [Ia], [ornalastym]. Тыңдау
82 -No, I haven’t. - Жоқ, орналаспадым. - [Zhok], [ornalaspadym]. Тыңдау
83 Which hotel have you settled in? Қай қонақүйге орналастыңыз? [Kai] [konakuige] [ornalastynyz]? Тыңдау
84 I have settled in the Marriot hotel. Мен Астана Мариотт қонақүйіне орналастым. [Men] [Astana] [Mariott] [konakuiine] [ornalastym]. Тыңдау
85 …Pekin Palace… ...Пекин Палас... …[Pekin] [Palas]… Тыңдау
86 …King Hotel Astana… ...King Hotel Astana... ...[King] [Hotel] [Astana] ... Тыңдау
87 …San Marino… ...Сан Марино... …[San] [Marino]… Тыңдау
88 …Katon-Karagai… ...Қатон-Қарағай... …[Katon]-[Karagai] Тыңдау
89 …Magas… ...Магас... …[Magas]… Тыңдау
90 …Altyn Dala… ...Алтын Дала... …[Altyn] [Dala]… Тыңдау
91 …Tengri…. ...Тенгри... …[Tengri]…. Тыңдау
92 …Ak bulak… ...Ақ бұлақ... …[Ak] [bulak]… Тыңдау
93 …Ramada Plaza… ...Рамада Плаза... …[Ramada] [Plaza]… Тыңдау
94 …Lion… ...Лион... …[Lion]… Тыңдау
95 …Arlan… ...Арлан... …[Arlan]… Тыңдау
96 How can I get to the Marino hotel? Сан Марино қонақүйіне немен барсам болады? [San] [Marino] [konakuiine] [nemen] [barsam] [bolady]? Тыңдау
97 You can get to the San Marino hotel by taxi. Сан Марино қонақүйіне таксимен барсаңыз болады. [San] [Marino] [konakuiine] [taksimen] [barsanyz] [bolady]. Тыңдау
98 - You can get to there by bus number … - ...  нөмірлі автобуспен барсаңыз болады. - … [nomirli] [avtobuspen] [barsanyz] [bolady]. Тыңдау
99 - You can get to there by light rail transport. - жеңіл рельсті транспортпен барсаңыз болады. - [zhenil] [rel’sti] [transportpen] [barsanyz] [bolady]. Тыңдау
100 You can get to there by express route. - экспресс-маршрутпен барсаңыз болады. - [ekspress]-[marshrutpen] [barsanyz] [bolady]. Тыңдау