Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

5. Time
Уақыт сұрау
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
Time Уақыт сұрау   Тыңдау

1. What time is it?

1. Сағат қанша?

[Sagat] [kansha]?

Тыңдау
2. It's twenty to eight. 2. Сегізге жиырма минут қалды. [Sizge] [zhiyrma] [minut] [kaldy]. Тыңдау
3. It's ten past four. 3. Төрттен он минут кетті.  [Tortten] [on] [minut] [ketti]. Тыңдау
4. It's early. 4. Әлі ерте.  [Ali] [erte]. Тыңдау
5. Is it late? 5. Кеш болып кетті ме?  [Kesh] [bolyp] [ketti] [me]? Тыңдау
6. How long does it take to walk over there? 6. Ол жерге жаяу қанша уақытта жетуге болады? [Ol] [zherge] [zhaiyau] [kansha] [uakytta] [zhetuge] [bolady]? Тыңдау
7. What's the time, please?  7. Сағат қанша болғанын айтып жіберіңізші.  [Sagat] [kansha] [bolganyn] [aityp] [zhiberinizshi]. Тыңдау
8. Could you tell me the right time, please?  8. Маған нақты уақытты айтыңызшы.  [Magan] [nakty] [uakytty] [aitynyzshy]. Тыңдау
9. It's five.  9. Сағат бес.  [Sagat] [bes]. Тыңдау
10. It's six o'clock.  10. Сағат тура алты.  [Sagat] [tura] [alty]. Тыңдау
11. It's half past three.  11. Сағат үш жарым.  [Sagat] [ush] [zharym]. Тыңдау
12. It's quarter past two.  12. Екіден он бес минут кетті.  [Ekiden] [on] [bes] [minut] [ketti]. Тыңдау
13. It’s quarter to nine.   13. Тоғызға он бес минут қалды.  [Togyzga] [on] [bes] [minut] [kaldy]. Тыңдау
14. It's five to seven.  14. Жетіге бес минут қалды.  [Zhetige] [bes] [minut] [kaldy]. Тыңдау
15. It's five past seven.  15. Жетіден бес минут кетті.  [Zhetiden] [bes] [minut] [ketti]. Тыңдау
16. It's noon (midnight).  16. Сағат түскі (түнгі) он екі.  [Sagat] [tuski (tungi)] [on] [eki]. Тыңдау
17. Oh, is it as late as that!  17. Ой, кеш болып кетіпті ғой?!  [Oi], [sondai] [kesh] [bolyp] [ketti] [me]? Тыңдау
18. Is it nine already?  18. Сағат тоғыз болып қойды ма?  [Sagat] [togyz] [bolyp] [koidy] [ma]? Тыңдау
19. My watch is ten minutes slow (fast).  19. Менің сағатым он минут артта (алдыда). [Menin] [sagatym] [on] [minut] [artta (aldyda)] Тыңдау
20. My watch has stopped.  20. Менің сағатым тоқтап қалды.  [Menin] [sagatym] [toktap] [kaldy]. Тыңдау
21. I don't know what time it is.   21. Мен сағаттың неше екенін білмеймін.  [Men] [sagattyn] [neshe] [ekenin] [bilmeimin]. Тыңдау
22. We have plenty of time.  22. Біздің уақытымыз көп.  [Bizdin] [uakytymyz] [kop]. Тыңдау
23. He's late today.  23. Бүгін ол кешігіп жатыр.  [Bugin] [ol] [keshigip] [zhatyr]. Тыңдау
24. Am I too early?  24. Мен тым ерте келіп қойған жоқпын ба?  [Men] [tym] [erte] [kelip] [koigan] [zhokpyn] [ba]? Тыңдау
25. You are late.  25. Сіз кешіктіңіз.  [Siz] [keshiktiniz]. Тыңдау
26. Hurry up!  26. Жылдамдатыңыз!  [Zhyldamdatynyz]! Тыңдау
27. Be quick!  27. Тезірек!  [Tezirek]! Тыңдау
28. What's the date today?  28. Бүгін нешесі?  [Bugin][neshesi]? Тыңдау
29. What was the date yesterday?  29. Кеше нешесі болып еді?  [Keshe] [neshesi] [bolyp] [edi]? Тыңдау
30. Today it is the third of May.  30. Бүгін үшінші мамыр.  [Bugin] [ushinshi] [mamyr]. Тыңдау
31. What's the day of the week today?  31. Бүгін аптаның қай күні?  [Bugin] [aptanyn] [kai] [kuni]? Тыңдау
32. Today it is Monday. 32. Бүгін дүйсенбі.  [Bugin] [duisenbi]. Тыңдау