Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

42. At the dentist's
Тіс дәрігерінде
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 At the dentist's Тіс дәрігерінде   Тыңдау
2 Open your mouth  Аузыңызды ашыңыз.  [Auzynyzdy] [ashynyz]. Тыңдау
3 I have a toothache (on the right, left).  Менің тісім ауырып тұр.  [Menin] [tisim] [auyryp] [tur]. Тыңдау
4 My teeth hurt when I eat sweet things. Тәтті жегенде тісім ауырады.  [Tatti] [zhegende] [tisim] [auyrady]. Тыңдау
5 My tooth filling fell out.  Менің пломбам түсіп қалды.  [Menin] [plombam] [tusip] [kaldy]. Тыңдау
6 I need a filling. Маған пломба салу қажет.  [Magan] [plomba] [salu] [kazhet] Тыңдау
7 I would like to have a tooth filled. Тісіме пломба салып беріңізші.    [Tisime] [plomba] [salup] [berinizshi]. Тыңдау
8 A piece of my tooth broke off. Менің тісімнің кішкентай бір бөлігі сынып түсіп қалды.  [Menin] [tisimnin] [kishkentai] [bir] [boligi] [synyp] [tusip] [kaldy]. Тыңдау
9 I think I have a broken tooth. Менің тісім сынып қалған сияқты.  [Menin] [tisim] [synyp] [kalgan] [siyakty] Тыңдау
10 I hope it is not serious. Қауіпті ештеңе жоқ деген үміттемін.  [Kauipti] [eshtene] [zhok] [degen] [umittemin]. Тыңдау
11 You have a tooth cavity/caries. Сізде тісжегі бар.  [Sizde] [tiszhegi] [bar]. Тыңдау
12 It is a milk tooth. Бұл сүт тіс. [Bul] [sut] [tis]. Тыңдау
13 You need a tooth filling. Сізге пломба салу қажет. [Sizge] [plomba] [salu] [kazhet]. Тыңдау
14 You need a root canal treatment. Сізге түбір (азу) тіс каналдарын жөндеген жөн.  [Sizge] [tubir] [tis] [kanaldaryn] [zhondegen] [zhon]. Тыңдау
15 You need a tooth crown / a cap. Сізге тіс қаптамасын салдыру қажет.  [Sizge] [tis] [kaptamasyn] [saldyru] [kazhet]. Тыңдау
16 Is it necessary to pull it out? Жұлу керек пе?  [Zhulu] [kerek] [pe]?  Тыңдау
17 Will you pull the tooth? Сіз тісіңізді жұлдырасыз ба?  [Siz] [tisinizdi] [zhuldyrasyz] [ba]? Тыңдау
18 Will you numb the tooth? Сіз анестезия саласыз ба?  [Siz] [anasteziya] [salasyz] [ba]?  Тыңдау
19 I have bleeding gums. Менің қызылиегім қанап тұр. [Menin] [kyzyliegim] [kanap] [tur].  Тыңдау
20 I must have... ... салдыруым қажет. … [saldyruym] [kazhet] Тыңдау
21 - my tooth crowned - Тіс қаптамасын - [tis] [kaptamasyn] Тыңдау
22 - bridges - Тістерге арналған қалып - [tisterge] [arnaldan] [kalyp] Тыңдау
23 - dentures - Жасанды тістер - [zhasandy] [tister] Тыңдау
24 Rinse your mouth.  Аузыңызды шайыңыз. [Auzynyzdy] [shaiynyz]. Тыңдау
25 Spit it out. Түкіріңіз.  [Tukiriniz] Тыңдау
26 Change your toothbrush more often.  Тіс щеткаңызды жиі-жиі ауыстырып тұрыңыз.  [Tis] [shetkanyzdy] [zhi]-[zhi] [auystyryp] [turynyz] Тыңдау